امتحانش ضرری نداره

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

شمارهای بالا را انتخاب کنید

Ctrl + F
را بزنید بعد
شماره ی 9 را بزنید حالا
Ctrl + Enter
را بزنید

 

/ 18 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سپیده

قبلا خوشگل تر بوده

سپیده

قبلا خوشگل تر بوده

حنانه سادات کاخکی

ای بابا چرا فقط 1 پست گذاشتی من کامپیوترم خراب شده و توی لبتاب مامانم دارم کار می کنم همه ی عکسای من توی کامپیوتر است تو که می توانی بگذارررررررررررررررررر[دلشکسته]

خوب بود

بارش

منم I LOVE YOU [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

بارش

منم I LOVE YOU [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

سارا

خعلیییییی قشنگ بییییییییید i love you[پلک][قلب]

زینب

ما بیشتر[ماچ]