سخنان آموزنده

سخنی ازحسین پناهی

/ 3 نظر / 20 بازدید
تبریزی

سلام چه پست جالبی!امیدوارم در همه کارها موفق باشی[قهقهه][تایید]

حنانه سادات کاخکی

[وحشتناک]واییییییییییییییییییییییی چه وحشت ناک........

ساتيلي

من همون ادامه ي گناه و انتخاب مي كنم.